مشاوره بازاریابی و فروش

چنانچه تولید کننده یا وارد کننده محصول خاصی میباشید و قصد بازاریابی آن را در داخل و یا خارج از کشور دارید ، میتوانید از مشاوره کارشناسان ما در موارد زیر بهره مند گردید

الف – را ه اندازی بازاریابی اینترنتی موفق
ب – راه اندازی بازاریابی مویرگی کارآمد
ج – راه اندازی بازاریابی تلفنی

و آشنایی با انواع بازاریابی
بازاریابی و فروش سیستماتیک
بازاریابی عصبی
بازاریابی سبز
بازاریابی اجتماعی
بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی تلفنی
بازاریابی صنعتی
بازاریابی مستقیم
بازاریابی شبکه ای

جهت در یافت پاسخ این دسته سوالات میتوانید با گرفتن وقت مشاوره از کارشناسان این محجموعه ، سرمایه و جارت خود را بیمه نمایید

۰۲۱-۸۸۷۱۵۶۲۴ : شماره تماس تعیین وقت مشاوره