استعدادیابی شغلی

کارفرمایان: برخلاف تصورات رایج، کارفرمایان کسانی هستند که همواره در جستجوی نیروی کارآمد و استعدادهای پنهان جهت کسب وکار خود میگردند.
کارجویان: هر فردی که اراده انجام کاری را داشته ودر صدد انتخاب بهترین جایگاه یا شغل متناسب با خود میباشد.
کارآفرینان: کارآفرینان مدیران یا مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد تولیدی یا تجاری از اختراع بهره برداری میکنند. این افراد معمولا قابلیت راه اندازی یک کسب وکار مستقل را داشته و بعنوان یک کارفرما عمل میکنند.
دانشجویان: پرسشگری است که در مرحله ای از زندگی به فرآخور آینده شغلی خود نسبت به انتخاب یک رشته تحصیلی اقدام کرده. از دغدغه های اصلی آنان میتوان انتخاب شغل متناسب با تحصیلاتشان را نام برد.
دانش آموزان: افراد مستعدی که در حساسترین دوره عمر خود آینده شغلی خود را میسازند.
والدین و سرپرستان: کسانی که به هر دلیلی در زمینه اشتغال با افراد فوق ارتباط دارند.

مشاوره در خصوص نمایاندن استعدادهای افراد کارجو ومطابقت آن با شغلهای متناسب
مشاوره به کارفرمایان در خصوص انتخاب استعدادهایی با تطابق نیاز شغلی خود(استعداد یابی درون سازمانی و بیرون سازمانی)
مشاوره به افرادی با قابلیت کارآفرینی جهت چگونگی به انجام رساندن یک کسب و کار موفق.
مشاوره به دانشجویان و دانش آموزان در خصوص یافتن استعدادهای خود و آینده نگری شغلی
مشاوره به والدین و سرپرستانی که به دلایل مختلف در خصوص شغل و یا آینده شغلی وابستگان خود نگرانی دارند.
در صورت امکان، نسبت به معرفی کارجو به کارفرما و بالعکس مطابق با ضوابط طرفین اقدام میگردد.
توانائی شما در هر زمینه که قابلیت کمک به انجام یک کار، راه اندازی یک کسب وکار یا مشاوره راداشته باشد پس از بررسی مورد استفاده قرار گرفته وشما بعنوان یک همکار با مزایای توافقی مورد استفاده(ترجیحا در فضای مجازی) قرار خواهید گرفت(در خصوص بیان توانایی خود دقت لازم را در صفحه عضویت بکار ببرید).